Algemene Voorwaarden

Firma M. de Groot (KvK 01006275) tevens handelende onder de naam jachtuigerij.nl

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen aan, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van goederen en/of het verrichten van diensten met, alsmede al onze leveringen, opleveringen en dienstverleningen aan zowel grootverbruikers als eindverbruikers, tenzij anders schriftelijk en uitdrukkelijk met ons is overeengekomen.
 2. Onze aanbiedingen, zowel afzonderlijk als in prijslijsten c.q. onze website gedaan, zijn vrijblijvend en voor ons eerst bindend, nadat door ons een schriftelijke opdrachtbevestiging is afgegeven, of doordat wij aan de opdracht uitvoering geven. Bestellingen aangenomen door, alsmede voorwaarden en bedingingen overeengekomen met onze vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen, zijn voor ons eveneens eerst bindend, nadat zij door ons schriftelijk zijn bevestigd, of doordat wij aan de opdracht uitvoering hebben gegeven.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2 Prijzen

 1. De overeengekomen prijzen zijn bindend. Indien wij met u bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomen, zijn wij onder de navolgende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
 2. Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
 3. Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op ons rustende verplichting ingevolge de wet;
 4. In andere gevallen (waaronder tevens doch niet uitsluitend wordt verstaan een kostprijsverhoging door de leverancier), met dien verstande dat de opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10%, tenzij wij alsdan alsnog bereid zijn om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren.

Artikel 3. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever ons derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Ons dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Wij hebben het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Wij zijn gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. Indien wij gegevens behoeven van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan ons ter beschikking heeft gesteld.
 5. Bij verzending en/of montage van bestelde goederen, dient de opdrachtgever op de aangegeven dag van aflevering op het afleveradres aanwezig te zijn dan wel duidelijke instructies voor de transporteur achter te laten. Indien de transporteur op een later tijdstip een volgende poging moet doen tot levering van de zaken, zijn wij gerechtigd hiervoor gemaakte kosten te factureren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een goede toegankelijkheid van de locatie waar de zaak geleverd wordt. De opdrachtgever is voorts zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen of ontheffingen.
 6. Indien voor het plaatsen van de zaken een machine en/of andere hulpmiddelen ingehuurd moet(en) worden, zijn deze extra kosten voor de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Wij zullen de werkzaamheden in dat geval niet eerder uitvoeren of doen aanvangen dan nadat de opdrachtgever schriftelijk akkoord heeft gegeven.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kunnen wij een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken, hieronder wordt onder andere doch niet uitsluitend verstaan een technisch onmogelijke aanpassing ofwel aanvullende levering van niet meer beschikbare zaken.
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van datgene waartoe hij in het kader van de door ons uit te voeren werkzaamheden jegens ons gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan onze zijde direct of indirect ontstaan.
 10. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de opdrachtgever worden gebracht, dan wel indien opdrachtgever gebruik maakt van een door haar ingezette transporteur op het moment dat de zaken zich onder de desbetreffende transporteur bevinden.
 11. Nadat de zaak is geleverd, is de opdrachtgever verplicht tot afname daarvan. Indien de opdrachtgever afname van de zaak weigert, zijn wij gerechtigd de zaak op te slaan op kosten van opdrachtgever.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder dat wij gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding, indien:
 2. De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst aan ons feiten of omstandigheden zijn gebleken op grond waarvan wij goede grond hebben te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 4. Sprake is van een prijsverhoging als bedoeld in artikel 2 sub c, waarbij wij de opdrachtgever schriftelijk in de gelegenheid hebben gesteld om binnen een redelijke termijn de overeenkomst te ontbinden en de opdrachtgever niet reageert dan wel uit gedragingen van opdrachtgever blijkt dat hij niet zal instemmen met een prijsverhoging.
 5. De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 6. Indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van ons kan worden gevergd dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zullen nakomen.
 7. Zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 8. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 9. Indien wij op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaan, zijn wij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 10. Uitsluitend indien de overeenkomst door ons wordt opgezegd wegens omstandigheden aan onze zijde, zullen wij, na overleg met de opdrachtgever, zorgdragen voor overdracht van de (nog te verrichten) werkzaamheden aan een derde. In de navolgende gevallen staat het ons tevens vrij de overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel te ontbinden, zonder dat wij gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding:
  1. ingeval van liquidatie;
  2. ingeval van, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement;
  3. ingeval van beslaglegging ten laste van de opdrachtgever;
  4. ingeval, van schuldsanering;
  5. ingeval van een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. Onze vorderingen op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 11. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De annuleringskosten hebben een minimum van 15% van het orderbedrag en dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na annulering.
 12. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de zaak, dan bestaat de mogelijkheid om binnen 7 dagen na levering en na schriftelijk bevestiging door ons de zaak, mits ongebruikt en onbeschadigd, in goede staat en originele verpakking, te retourneren. Een eventueel gedane vooruitbetaling van de geretourneerde zaken wordt na ontvangst van de zaken door ons uiterlijk binnen 30 dagen aan de opdrachtgever vergoed. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor franco terugzending van de zaak. Deze afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:
 13. aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt;
 14. aankopen die ter plaatse opgebouwd moeten worden;
 15. aankopen die redelijkerwijs niet zonder machines, gereedschappen of andere hulpmaterialen geplaatst kunnen worden.

Artikel 5 Betaling

 1. Betaling dient te allen tijde te geschieden conform de overeenkomst en in ieder geval voorafgaand aan de levering van de zaken. Indien de factuur geen betalingstermijn noemt, dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ons aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ons aangegeven.
 2. Bij gebreke van tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 3. Wij hebben het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke is of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 6 Reclame

 1. De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij ons heeft geklaagd.
 2. Indien wij oordelen dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst, zijn wij gerechtigd het gebrek te (laten) herstellen dan wel te (laten) vervangen. Herstel dan wel vervanging vindt plaats op de door ons gewenste locatie. Opdrachtgever zorgt ervoor dat wij voor herstel dan wel vervanging kunnen zorgdragen. Hiervoor zijn wij geen vergoeding van kosten of schade aan opdrachtgever verschuldigd. Indien partijen overeenkomen dat herstel dan wel vervangingswerkzaamheden op een andere locatie dan de door ons gewenste locatie zal plaatsvinden, zijn onze redelijke kosten van vervoer en verblijf voor rekening van opdrachtgever. Wij hebben het recht herstel dan wel vervangingswerkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij ons hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan 14 dagen, moet de opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 7 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 1. Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan heeft deze partij het recht voor die periode de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
 2. Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 8 Zekerheden

 1. Op alle geleverde zaken rust een eigendomsvoorbehoud. Opdrachtgever mag deze zaken niet bezwaren of vervreemden.
 2. Nadat wij het eigendomsvoorbehoud hebben ingeroepen, mogen wij de geleverde goederen terughalen. De opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.
 3. Wij hebben op alle zaken die wij uit welke hoofde ook onder ons hebben of zullen krijgen en voor alle vorderingen die wij op de opdrachtgever hebben of mochten krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Voor schade uit of in verband met het verrichten van de werkzaamheden zijn wij jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voor zover opdrachtgever onomstotelijk heeft aangetoond dat deze schade het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor wij rechtens aansprakelijk kunnen worden gehouden.
 2. Schade waarbij de opdrachtgever onomstotelijk heeft aangetoond dat deze schade het gevolg is van een omstandigheid waarvoor wij rechtens aansprakelijk kunnen worden gehouden, wordt vergoed tot maximaal de overeengekomen prijs. Bij schadegevallen waarvoor wij zijn verzekerd zal de uitkering voor schade altijd gelijk zijn aan de door de verzekering uitgekeerde vergoeding aan ons.
 3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals bedrijfs- of gevolgschade.
 4. Schade voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
 5. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen alsmede voor de door of namens hem aan ons gegeven orders en aanwijzingen.
 6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van de door hem, diens personeel of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 7. Op straffe van algeheel verval van het recht op schadevergoeding wordt ons alle gewenste medewerking verleend bij haar onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd.
 8. Indien wij werkzaamheden voor opdrachtgever uitvoeren bij aanbouw of refit dan staat opdrachtgever ervoor in dat wij meeverzekerd zijn op de polis van opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

Artikel 10 Risico bij reparatie

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van bij ons in reparatie of bewaring gegeven goederen. Indien de betrokken goederen door ons mochten zijn verzekerd – waartoe wij niet verplicht zijn – zal door ons bij schade aan of verlies van de goederen aan de opdrachtgever of bewaargever nimmer meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat wij terzake van schade aan of verlies van betrokken goederen van onze assuradeur zullen ontvangen. Met name ook zal een eventuele aftrek (nieuw voor oud) ten laste van opdrachtgever respectievelijk bewaargever komen.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

Wij behouden ons de rechten en bevoegdheden voor die ons toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Wij hebben het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan onze zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van ons of overeenkomsten die met ons gesloten zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 01006275.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ons.
 3. De Nederlandse tekst van de voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 14 Persoonsgegevens

Wij dienen voor de levering van haar zaken en de uitoefening van onze werkzaamheden te beschikken over persoonsgegevens. Alle door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Eventuele beperkingen van Internet ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens liggen buiten onze invloedssfeer en kunnen ons niet worden aangerekend.

Januari 2024